Regulamin

DEFINICJE

Sklep – sklep internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod adresem (domeną) https://qjoy.pl za pośrednictwem którego kupujący może składać zamówienia;

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz określający zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu i Użytkownika oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sprzedawca, Administrator Danych Osobowych – Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP PL7010384508 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000465664;

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Indywidualny Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość i posiadająca Konto Użytkownika w Sklepie. Gdy Użytkownikiem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Użytkownika w świetle obowiązującego prawa;

Kupujący, Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, w tym zwłaszcza składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu. Kupującymi mogą być w szczególności Konsumenci lub Indywidualni Przedsiębiorcy;

Absolwent (Status) – status, który może otrzymać osoba, która ukończyła przynajmniej jednego ze szkoleń organizowanych przez Akademię Animatora z Warszawy, której właścicielem jest Korporacja.NET Sp. z o. o. oraz otrzymała certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia wraz z indywidualnym numerem ICA, jest związana z branżą animacyjną oraz dopełniła wszystkich formalności wymaganych przez Sprzedawcę. Przydzielenie Statusu Absolwent ma charakter uznaniowy. Każdorazowe przyznanie Statusu Absolwent jest rozpatrywane przez Sprzedawcę indywidualnie.

Status Biznes – status, który może otrzymać osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, posiadająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej, która dopełniła wszystkich formalności wymaganych przez Sprzedawcę. Działalność gospodarcza musi być zarejestrowana i prowadzona na terenie Polski. Przydzielenie Statusu Biznes ma charakter uznaniowy. Każdorazowe przyznanie Statusu Biznes jest rozpatrywane przez Sprzedawcę indywidualnie.

Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu

Produkty – towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale “Wyprzedaż” mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

Centrum Logistyczne – Centrum Dystrybucyjne Sprzedawcy: QJoy.pl – Korporacja.NET Sp. z o.o. 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Treści – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, slogany, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów.

Konto Użytkownika (Moje Konto) – baza zawierająca dane Użytkownika służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Użytkownika dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat za zamówienia;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamówionego Produktu.

Akademia Animatora – marka, której wyłącznym właścicielem jest Spółka Technologiczna Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ceny – Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceny podawane są w polskich złotych (PLN). Ceny towarów podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy.

 

KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika po rejestracji w Sklepie.

2. Podczas rejestracji w Sklepie Użytkownik podaje Swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz ustanawia hasło. W celu usprawnienia kontaktu z Użytkownikiem, Użytkownik może podać numer swojego telefonu komórkowego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

3. Posiadanie przez Użytkownika konta w Sklepie jest konieczne do składania zamówień.

4. Sprzedawca może zablokować Użytkownikowi prawa do korzystania ze Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności:

a. gdy Użytkownik za pośrednictwem Sklepu dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu,

b. gdy Użytkownik dokonuje jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności ingerowanie w zawartość Sklepu. Użytkownika nie dostosowuje się do zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub w jakikolwiek sposób ingeruje w zawartość Sklepu.

 

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a. komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (łącze internetowe powinno być o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s);
b. niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 40.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej;
d. minimalna rozdzielczość ekranu (monitor, tablet, laptop itp.) 1024 x 768 pikseli;
e. przeglądarce internetowej musi być włączona możliwości zapisu plików Cookies;
f. przeglądarka musi posiadać możliwość obsługi JavaScript.

2. Przed rozpoczęciem zamawiania produktów w Sklepie Użytkownik dokonuje rejestracji i w ten sposób tworzy w Sklepie Swoje Konto. Na Koncie gromadzone są dane o Użytkowniku, informacje dotyczące jego działań w Sklepie. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie dotyczącą Konta. Aby rozwiązać umowę dotyczącą Konta należy wysłać oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres bok@QJoy.pl. Jeżeli oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika to wówczas rozwiązanie umowy nastąpi z chwilą zrealizowania złożonego przez Użytkownika zamówienia.

4. Zamówienia w Sklepie dokonuje się poprzez dodanie wybranych produktów do “Koszyka”. Użytkownik aż do momentu “kliknięcia” przycisku “Kupuję i Płacę” ma możliwość zmiany wprowadzonych danych dotyczących produktów, transportu, sposobu płatności.

5. Po zaakceptowaniu zamówienia i “kliknięciu” przez Użytkownika przycisku “Kupuję i Płacę”, Sprzedawca wysyła na podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia adres e-mail informację potwierdzającą złożenia zamówienia. Przesłana na adres e-mail informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Użytkownika. Jest ona tylko informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Użytkownikiem za zawartą.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Użytkownika (np. przepełniona skrzynka mailowa lub podany błędny adres).

8. Użytkownik Składając zamówienie na E-booka lub Audiobooka mp3 powinien przed złożeniem zamówienia zawsze zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem wybranego E-booka lub Audiobooka mp3, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.

9. Zasady korzystania z E-booków i Audiobooków mp3: zakup upoważnia do korzystania z E-booka lub Audiobooka mp3 przez Użytkownika, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu i/lub w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm), Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego E-booka, Audiobooka mp3, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

10. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą dotycząca zakupu wybranego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Użytkownika. Po zawarciu umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą, Sprzedawca potwierdzi Użytkownikowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

11. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika za dokonane zamówienie na wskazanym w potwierdzeniu zamówienia koncie bankowym Sprzedawcy.

12. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt oraz za koszty dostawy, przelewem na konto bankowe wskazane przez Sprzedawcę, nie później niż w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy.

13. Sklep wystawi fakturę VAT w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Wyrażenie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej.

14. Informacje o produktach zamieszczonych na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

15. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 66(1) § 3 Kodeksu Cywilnego

 

FORMY DOSTAWY I CZAS REALIZACJI

1. Sprzedawca informuje Użytkownika o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia.

2. Informacja o dostępnych formach dostawy oraz kosztach dostawy jest dostępna na stronie: https://qjoy.pl/sklep-transport/

3. Dla wybranych produktów mogą być dostępne jedynie niektóre z form dostawy.

4. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceny podawane są w polskich złotych (PLN). Ceny towarów podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której Użytkownik zamówił towar w zamówieniu.

2. Lista dostępnych form płatności jest dostępna na stronie: https://qjoy.pl/sklep-platnosci/

3. Dla wybranych produktów mogą być dostępne jedynie niektóre z form płatności.

4. Wysokość rabatów na Produkty oraz usługi sprzedawane poprzez Sklep są ustalane przez sprzedawcę dla każdego towaru indywidualnie.

5. Wysokość Rabatów udzielanych osobom, które posiadają status – Absolwent lub Biznes nadany przez Sprzedawcę mają charakter uznaniowy i są ustalane dla każdego Użytkownika indywidualnie.

 

ZMIANY OFERTY I PROMOCJE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania niektórych produktów i usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.

3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.

4. Promocje w Sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku produktów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta, Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.

2. Aby zachować termin odstąpienia o umowy zawartej na odległość wystarczy wypełnić czytelnie przykładowy Formularz Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość (Załącznik nr1 Regulaminu) lub można pobrać przykładowy Formularz TUTAJ i wysłać go na adres e-mail: sklep@QJoy.pl lub dołączyć Formularz Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy do przesyłki i razem z zamówionymi produktami wysłać na adres Centrum Logistycznego Sprzedawcy. Skorzystanie z wzoru Formularz Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe.

3. Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy).

5. Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Kupującemu mającemu status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy wszelkie otrzymane płatności, w tym cenę produktów oraz koszt dostawy. W zakresie kosztu dostawy Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Kupującemu mającemu status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę. Oznacza to, że jeżeli Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującemu mającemu status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy dodatkowych kosztów z tym związanych.

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Kupującego mającego status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy, w tym ceny produktów oraz kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Kupującego mającego status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu łącznego kosztu zamówienia do chwili otrzymania produktów od Kupującego mającego status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy lub dostarczenia przez Kupującego mającego status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy dowodu odesłania produktów, w zależności, co nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany w ten sam sposób, jakiego Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy użył do zapłaty, chyba że zgodził się on na inny sposób zapłaty.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
h. w której przedmiotem świadczenia są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Zasady zwrotu produktów zakupionych w Sklepie internetowym są dokładnie uregulowane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27.

 

REKLAMACJE

1. Zamawiając produkty w Sklepie, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, gdy produkt jest wadliwy, lub nie spełnia warunków zawartej umowy.

2. Aby złożyć reklamację Użytkownik powinien zalogować się na Swoje konto i wypełnić FORMULARZ REKLAMACJI, a następnie razem z formularzem reklamacyjnym odesłać reklamowany produkt na adres Centrum Logistycznego Sprzedawcy.

3. Użytkownik ma prawo skorzystać z gwarancji producenta – jeśli taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny, lub z rękojmi – jeśli towar ma wadę.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Użytkownika reklamowanych towarów i formularza z opisem przyczyny reklamacji oraz oczekiwań dotyczących sposobu jej rozpatrzenia.

 

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP PL7010384508 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000465664

2. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w Serwisie i zawarcie Umowy Sprzedaży.

4. Użytkownicy Sklepu mają pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych, oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie o ochronie danych osobowych.

5. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu, w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę (takich jak przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, realizowanie marketingu bezpośredniego w formie telefonicznej, marketing produktów i usług współpracujących z administratorem) lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (w szczególności rozpatrywanie zgłoszeń, reklamacji). Dane osobowe w trakcie realizacji zamówień mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień.

6. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Na wniosek Klienta Administrator usunie konto e-mailowe Klienta lub numer telefonu Klienta z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Użytkownika i nie posiadają indywidualnych właściwości. Zawierając umowę sprzedaży strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego nabywany jest lub wytworzony produkt. Produkty są standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie.

3. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, które mogłyby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.

4. Sprzedawca może zablokować możliwość składania Zamówień przez Użytkownika, jeżeli uzna jego działanie za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Sprzedawca może zablokować możliwość, o której mowa w zdaniu poprzednim także wtedy, gdy uzyska uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. O zablokowaniu możliwości składania Zamówień, Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, możliwość składania Zamówień może zostać odblokowana lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta w celu prowadzenia konta w Sklepie zostanie rozwiązana przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym, a przedmiotowe Konto zostanie usunięte (odpowiednio w przypadku Użytkownika nie posiadającego Konta, Użytkownik nie będzie mógł składać zamówień z danego adresu e-mail).

5. Informacje o produkcie zamieszczone w Sklepie nie są równoznaczne z dostępnością tych Towarów u Sprzedawcy i możliwością realizacji Zamówienia.

6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowanych siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z komputerem, urządzeniem mobilnym (np. tablet, telefon, smartfon) lub siecią, z której korzysta Użytkownik.

7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Użytkowników, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub urządzeniu mobilnym (np. tablet, telefon, smartfon) używanym przez Użytkownika lub czasowe zawieszenie dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Sklepu.

8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji przez Użytkownika, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej,
b. Konsument może zwrócić się o pomoc do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
c. Szczegółowe informacje dotyczące procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
d. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) po wprowadzeniu zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę, wówczas powinien złożyć wypowiedzenie, które można złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres e-mail sklep@QJoy.pl. Zmiana Regulaminu Sklepu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu Sklepu nie zmienia ich treści i warunków.

6. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu

Data aktualizacji regulaminu: 01.01.2021r.

 

 

Załącznik NR 1

 

Wzór

………………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

QJoy.pl –
Korporacja.NET Sp. z o.o.
81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
Podpis konsumenta(-ów)